KONTAKT:

Fundacja Promocji Kultury Antycznej „Terra Operta"

ul. Rozłogi 12/95
01-310 Warszawa
tel./fax:
+48 22 127 71 37

biuro@terraoperta.org.pl

Narodziny Fundacji

W dniu 21 lutego 2008 roku XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy zarejestrował nowy podmiot prawa gospodarczego, wpisując go do rejestru KRS pod nazwą Fundacja Promocji Kultury Antycznej „Terra Operta".

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu. Swą główną siedzibę ma w Warszawie, jednak uczestniczy w imprezach historycznych organizowanych na terenie calego kraju.

Fundacja i Imperium

Celami Fundacji są:

Fundacja realizuje swoje cele w kraju i za granicą w szczególności poprzez:
 • propagowanie ideałów europejskiej kultury antycznej i dawnej oraz ich przywracanie do życia; działalność ta obejmuje w szczególności wspieranie badań nad kulturą antyczną i dawną, warsztatów, konferencji i festynów;
 • popieranie i inicjowanie wymiany wiedzy i informacji w dziedzinie poszukiwania oraz odkrywania źródeł i kulturowych form antycznych, a także animowanie rozwoju ruchu odtwórczego nakierowanego na europejską kulturę antyczną;
 • pomoc materialną dla osób związanych z propagowaniem europejskiej kultury antycznej i dawnej, nie będących w stanie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb w zakresie niezbędnym do życia zgodnego z ich przekonaniami, wynikających z ideałów kultury europejskiej;
 • pomoc materialną dla osób związanych z ideami antycznej i dawnej kultury europejskiej, które w skutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej sytuacji, a którym nie SĄ w stanie pomóc członkowie ich rodzin;
 • wspieranie instytucji kultury działających w sferze archeologii i muzealnictwa;
 • inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat europejskiej kultury antycznej i dawnej;
 • organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji przeznaczone na realizację jej celów statutowych;
 • świadczenie wszelkiego rodzaju pomocy, w tym finansowej, podmiotom wykorzystującym lub pragnącym wykorzystywać wiedzę pochodzącą z badań na temat kultury antycznej i dawnej oraz odkryć archeologicznych;
 • świadczenie pomocy, w tym finansowej, osobom i podmiotom sprawującymi opiekę nad zabytkami kultury i sztuki oraz prowadzącym poszukiwania i badania archeologiczne dla celów ochrony, poznania, konserwacji i zachowania zabytków kultury i sztuki;
 • wsparcie merytoryczne i finansowanie badań nad rozwojem metod i prac badawczych w dziedzinie poznawania i odtwarzania kultury antycznej i dawnej;
 • pomoc, w tym finansowa na rzecz ratowania i konserwacji zabytków kultury i sztuki antycznej i dawnej;
 • organizowanie i finansowanie spotkań osób i przedstawicieli instytucji działających w dziedzinie badania i odtwarzania kultury i sztuki antycznej i dawnej,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami działającymi w dziedzinach objętych celami Fundacji;
 • przyznawanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych, w tym zapraszanie i finansowanie pobytów w celach naukowych i dydaktycznych uczonych i specjalistów z kraju i z zagranicy, działającychw dziedzinach objętych celami Fundacji;
 • organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na finansowanie celów Fundacji;.
 • współdziałanie z władzami lokalnymi;
 • podejmowania działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych, niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 • (fragmenty statutu Fundacji)

  RETRO